Областният управител оспорва пред Административен съд решението на Общински съвет Велинград за смяна на управителя на МБАЛ Велинград

 Областният управител оспорва пред Административен съд решението на Общински съвет Велинград за смяна на управителя на МБАЛ Велинград

Областният управител на Пазарджик Трендафил Величков оспорва пред Административен съд Пазарджик, с искане за отмяна на незаконосъобразно решение № 34, което касае освобождаване на Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД и избиране на нов временно изпълняващ длъжността Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД до провеждането на конкурс.

Същото решение, със Заповед № ПО-35/01.03.2023г. издадена от Областния управител на област Пазарджик е върнато като незаконосъобразно за ново разглеждане от ОбС Велинград. Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14 дневен срок от получаването, което не е осъществено от ОбС- Велинград. Заповедта на Областния управител за връщане на решението е постъпила в деловодството на ОбС Велинград на 02.03.2023г. В законно установения срок решението не е подложено на ново обсъждане. Председателят е свикал извънредна сесия на Общински съвет Велинград, насрочена на 16.03.2023г. от 14,30 часа с предварително обявен дневен ред с единствена точка. Видно от Протокол № 3, на посочената дата свиканата извънредна сесия на Общински съвет Велинград не се е състояла, поради липса на изискуемия кворум.

Съгласно чл. 45, ал.8 от ЗМСМА, върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.

В Областна администрация Пазарджик са постъпили и две жалби срещу горецитираното решение на Общински съвет Велинград от група общински съветници, към които е приложено писмо с вх. № 145/08.03.2023 г. от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество до Председателя на Общински съвет Велинград. КПКОНПИ е приела следното: „С оглед недопускане на конфликт на интереси, какъвто би възникнал при наличието на частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастността и обективно изпълнение на служебните задължения, когато възникне подобна ситуация, лицето, заемащо висша публична длъжност – в случая Тодор Ушев и/или д-р Костадин Паунов, в качеството им на общински съветници в ОбС Велинград, следва да си направи самоотвод от изпълнението на конкретно правомощие или задължение по служба, на основание чл. 63, ал. 1 във вр. с чл. 65 от ЗПКОНПИ. Според разпоредбата на чл. 64 от ЗПКОНПИ при наличие на данни за частен интерес във връзка с конкретно правомощие или задължение по служба на лице, заемащо висша публична длъжност, органът по избора или назначаването е длъжен да направи отвод на това лице“. Двамата общински съветници гласували „за“ при приемане на решението на общински съвет Велинград, а именно Тодор Ушев и Костадин Паунов не са имали право да участват в гласуването по тази точка от обявения дневен ред и е следвало да се отведат от гласуване, поради наличие на конфликт на интереси. Тодор Ушев е действащ управител на МБАЛ „Здраве-Велинград“ ЕООД, а Костадин Паунов е действащ управител на частното „ДКЦ 1 Велинград“ ЕООД.

Областният управител счита, че решение № 34 на Общински съвет Велинград е незаконосъобразно, тъй като е прието при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и неспазване на установената форма – основания за оспорване по чл.146, т. 2 и т. 3 от АПК пред Административен съд Пазарджик.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

%d bloggers like this: