Обл. Пазарджик – над 600 семейства с деца до 14 г. са получили помощи заради извънредното положение

Обл. Пазарджик – над 600 семейства с деца до 14 г. са получили помощи заради извънредното положение

Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

В област Пазарджик до момента са подадени 1000 заявления – декларации по 16б от ППЗСП. Издадени заповед за отпускане 602. Издадени заповеди за отказ 134. В процес на обработка са 264 заявления-декларации.

Месечната целева помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка. Необходимо е да се приложат също документи за брутните доходи на родителите за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, служебна бележка от работодател, че работникът/служителят е в неплатен отпуск и не може да извършва дистанционно работа от вкъщи, не може да ползва платен годишен отпуск и не получава парично обезщетение за временна неработоспособност или бременност и раждане; служебна бележка, удостоверяваща че детето не посещава училище/детска ясла / детска градина/предучилищна група поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка (в случаите, когато тази информация не се предоставя по служебен ред).

Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ, както и примерен образец на служебна бележка от работодател, са публикувани на електронната страница на АСП, раздел «Коронавирус COVID-19» – «Инструкция за ползване на електронни административни услуги в условията на извънредно положение» – електронна услуга № 26.

От Регионална дирекция Социално подпомагане  – Пазарджик припомнят критериите за отпускане на месечната целева помощ са следните:
•    детето не посещава училище/детско заведение поради въведени
ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
•    детето не е настанено извън семейството по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето;
•    двамата или единият от работещите родители, или родител,
отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получава парично обезщетение за временна неработоспособност;
•    двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам
дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от определения доходен критерий;
•    двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам
дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
•    двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам
дете не получават обезщетение за бременност и раждане.
•    средномесечният доход на член от семейството за месеца, в който в
училището/детското заведение са въведени ограничения е по-нисък или равен на 150% от  минималната работна заплата.
1. Размерът на помощта се определя от броя на децата, както и от броя на работните дни, в които децата не посещават училище/детско заведение, както следва:
– при въведени ограничения в училище/детското заведение за срок над 10 работни дни от месеца:
– за семейства с едно дете размерът на помощта е равен на размера на месечната минимална работна заплата (610 лв. за 2020 г.)
– за семейства с две и повече деца размерът на помощта е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата (915 лв. за 2020 г.).
2. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок от 6 до 10 работни дни от месеца:
– за семейства с едно дете размерът на помощта е 305 лв. за 2020 г.
– за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 457,50 лв. за 2020 г.
3. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок до 5 работни дни от месеца:
– за семейства с едно дете размерът на помощта е 152,50 лв. за 2020 г.
– за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 228,75 лв. за 2020 г.
Размерът на помощта се определя за всеки месец поотделно съобразно броят на дните, в които в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, но не повече от броя на дните, в които работещият родител ползва неплатен отпуск.
Дирекция „Социално подпомагане“

Още новини

Loading Facebook Comments ...