Обл. управител върна решението на ОбС-Велинград за откриване на казино в читалището в кв. Чепино

Областният управител върна като незаконосъобразно решението, с което на 24 септември 2020 г. Общински съвет – Велинград даде съгласие за откриване на зала за хазартни игри с игрални автомати в сградата на читалището в кв. Чепино. Местният парламент трябва отново да обсъди и гласува решението, с което 16 съветници дадоха зелена светлина за промяна в досегашното отреждане на парцела „За читалище“ с ново – „За читалище, търговска дейност и обществени услуги“.

След гласуването на 24 септември кметът Костадин Коев не използва правото си да върне решението за ново обсъждане. От ОНЧ “Св. св. Кирил и Методий-1905” изпратиха възражение до Общинския съвет, Областната управа и Министерството на културата. Читалището огласи и публично своето становище против смяната на отреждането на парцела.
В своята заповед от 9 октомври 2020 г. областният управител е изложил съображения за нез0аконосъоразността на решението. След извършена проверка относно собствеността върху терена е установено, че община Велинград се е легитимирала като негов собственик със стар акт за държавна собственост с № 2791/08.05.1984 г., за който няма издадена заповед от Областния управител за деактуване. Според Закона за общинската собственост общината следва да удостовери възникването на правото си на собственост върху имота с акт за общинска собственост, който се съставя по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Служебната проверка в архива на Областна администрация Пазарджик показва, че преди 4 години – на 24.10.2016 г., е постъпило искане за отписване от актовите книги и регистрите на имоти държавна собственост на имота. Искането е подадено от читалище „Св. Св. Кирил и Методий- 1905“ Велинград. Областният управител с писмо от 19.12.2016 г. е отказал да отпише акта по искане на читалището, поради липса на документ, удостоверяващ собствеността на читалището върху терена. В преписката е представена скица от 09.11.2016 г. за имота, в която той е отразен като публична държавна собственост. Налице е и удостоверение от 14.07.2016 г., издадено от кмета на община Велинград, от което е видно, че за терена няма издавани актове за общинска собственост. Искане за деактуване от община Велинград не е постъпвало до настоящия момент в Областна администрация. В заповедта е записано още, че Общинският съвет следва да има предвид, че по силата на Закона за общинската собственост актът за общинска собственост се съставя след отписването на имота от актовите книги за държавна собственост по реда на Закона за държавната собственост. Липсват данни тази процедура да е спазена.
Държавата не е престанала да бъде собственик на терена под сградата на читалището в Чепино и в качеството си на заинтересовано лице не е дала съгласие за изменение на плана за регулация. Такова съгласие на собственика на прилежащите площи под сградата се изисква и по Закона за хазарта. Освен това областният управител допълва, че изменение на подробните устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения, може да се извърши при условията и по реда на ЗУТ само след писмено съгласие на съответния министър. Това води до порок в процедурата.
Приетото решение е незаконосъобразно и в частта, с която се дава съгласие за вътрешно преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект в сградата на читалището от сладкарница в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати. В чл. 39, ал. 3 от ЗУТ е предвидено, че промяна на предназначението на сграда или на част от сграда – обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения или на части от тях, може да се извърши при условията и по реда на този закон само след писмено съгласие на съответния министър. В случая липсва съгласието на министъра на културата.
Върнатото за ново обсъждане решение не влиза в сила. Общински съвет – Велинград трябва да го разгледа в 14–дневен срок от получаването на заповедта, която е подписана от зам.-областния управител Йордан Кожухаров.
На 23 октомври председателят на Общински съвет – Велинград Пламен Хаджиев насрочи извънредна сесия с единствена точка върнатото от областния управител решение. Сесията ще се проведе на 26 октомври следобед, поради което решението на съветниците ще оповестим в следващия брой на вестника. На теория те имат три варианта. Ако отменят решението си, темата приключва – поне за момента. Ако прегласуват решението си, областният управител може да го обжалва пред Административен съд – Пазарджик. Ако не се събере нужният кворум за провеждане на извънредна сесия, решението остава, както остава и възможността областният управител да го обжалва по съдебен ред.
Независимо от изхода на тази процедура, крайно време е Община Велинград да въведе ред по отношение собствеността на земята под една от емблематичните сгради в центъра на квартал Чепино – читалище със 115-годишна история!

Елена Баева

tempo.velingrad.com

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: