Общата стойност на екологичните инвестиции в областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково е 526 млн. лв.

 Общата стойност на екологичните инвестиции в областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково е 526 млн. лв.

Общата стойност на екологичните инвестиции в областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково е 526 млн. лв.

Днес в Областна администрация Хасково се проведе форум инициран от министър на околната среда и водите, на който министър Василева представи пред кметове от цялата страна възможностите да кандидатстват за екологични проекти по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС),  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд (НДЕФ).

Министър Василева благодари на представителите на общините от Южния централен район за доброто партньорство и отговорността при изпълнението на ангажиментите по провеждане на политиките за устойчиво развитие. Тя обобщи резултатите, постигнати в региона до момента.

104 са проектите, финансирани от трите финансови инструмента, управлявани от Министерството на околната среда и водите. Инвестициите доведоха до изграждането на водоснабдителна и канализационна мрежа с дължина близо 586 км. В региона са изградени и реконструирани 12 пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) – Кричим, Карлово, Първомай, Раковски, Стамболийски, Сопот, Свиленград, Кърджали, Момчилград, Панагюрище, Пещера и Септември. Изградени са две регионални  системи за управление на отпадъците – в Хасково и Панагюрище, с общ капацитет за преработка на отпадъци – 208 хил. тона, които обслужват близо 183 хил. жители. На организирания форум от Министерството на околната среда и водите присъства и кметът на община Велинград д-р Костадин Коев.

Важен акцент в програмния период 2014-2020 е постигането на качествени резултати относно представянето на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ и изискванията по кандидатстване по предстоящите процедури.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: