Община Велинград успешно реализира проект в помощ на децата с увреждания и техните родители

Центърът за социално включване „Развитие” работи в помощ на децата с увреждания и децата  в риск, както и с техните семейства.  Проектът бе реализиран по ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 ГОДИНА, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”. Целта на проекта е намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, основно към семействата и към бъдещите родители. Дейностите, насочени към  деца до 7 годишна възраст, са ранна интервенция на уврежданията, индивидуална педагогическа подкрепа за децата с увреждания, здравна консултация, допълнителна подготовка за равен старт в училище. По отношение на семействата, центърът подпомага формирането и развитието на родителските умения  и семейното консултиране и подкрепа.

Основнитге услуги са насочени към наблюдение на здравето, физическото и психомоторното развитие на децата, консултацията на деца, живеещи в рискова среда, подкрепата на семейства с бебета и индивидуална работа с бъдещи родители, включително и на тези , които не полагат достатъчно грижи за децата си, редовни посещения на  мобилни екипи в семействата и индивидуална педагогическа подкрепа. Центърът се намира на  ул. „Васил Левски” № 19, но по проекта се предоставят услуги на територията на цялата община.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: