Общинската сесия с поредица от важни решения за бъдещото развитие на Велинград

Извънредна сесия на Общински съвет се проведе  на 17 ноември от 9:30 ч. в малка зала на Община Велинград.

Общинските съветници одобриха разработка на проект  за реконструкция и рехабилитация на съществуващ път, който ще започва от разклона за с. Кръстава на пътя за гр. Сърница , след това от с. Кръстава през местност „Грънчарица”, докато достигне до входа на с. Кръстава. Общата дължина на новия път ще е 11 291 м., като 4630 м от тях попадат в землището на с. Грашево, а останалите 6661 м са в землището на с. Кръстава. Общата площ на засегнатата от трасето на новото пътно платно и сервитута на пътя е 68, 519 дка.

Гласува се „ЗА” и за предложението за подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план, новият път да започва от разклона за с. Абланица  за гр. Сърница. Следва съществуващия път до с. Абланица и след това да преминава по новопроектирано трасе през горски и селскостопански територии от землището на с. Абланица и с. Пашови, докато достигне до разклона при с. Аврамово.С тези две ключови гласувания на практика се решава един от най наболелите въпроси относно трафика преминаващ през централната част на града.Изграждането на околовръстният път беше един от приоритетите  по време на предизборната кампания преди година. Внесеното от кмета Коев предложение и гласувано от Общинският съвет е стъпка в правилна посока за извеждане на международният трафик от централната част на града и пренасочването му по околовръстното трасе.

Друго важно решение е създаването на бъдеща улична мрежа в една от най посещаваните и красиви местности в община Велинград „Каратепе“. Разреши се придобиването и промяна на предназначението на горска територия с процедура по определяне и изготвяне на ПУП за улична мрежа в  района  на вилна зона „Черновръх“, която попада в землищата на с.Кръстава, Община Велинград, с.Побит камък, Община Сърница, попадаща в района на ДЛС „Чепино”. Съветниците одобриха  още и изработване на подробен устройствен план  и план за улична регулация, детски площадки и паркинг в м. Черновръх в с. Кръстава, като община Велинград е възложител.

 

Извънредната сесия даде съгласие  съгласие за промяна на предназначението на земя, попадаща в горски фонд в м. „Нежовица” за застрояване на двуетажна сграда за Водоем. Това е също един от приоритетните проекти,което е на  земя държавна собственост /горски фонд/ .С което за в бъдеще допълнително ще бъде създадена възможност за подобряване и увеличаване капацитета на водопреносната система на община Велинград

Положително бе гласуването и за наредбата за придобиване, разпореждане и управление  на общинско имущество на община Велинград. Поземлени имоти в м. „Благовото” и м. „Голяма Мътница”  ще бъдат отредени  за изграждане на терени за отглеждане на животни. Те ще бъдат включени в програмата като „ Обекти от първостепенно значение”.

След придобиването на имот, старата сграда за обществено хранене /Диетичен стол на РСКУ/ ще бъде променено предназначението му, а именно за социална и образователна дейност. С придобиването на тази сграда Община Велинград ще придобие още една допълнителна възможност да продължава и надгражда своите инициативи  в тази сфера.

ОбС даде съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление на Министерство на здравеопазването на части от имоти публична общинска собственост за срок от 10г., във връзка с изпълнение на голям инвестиционен проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., по който Министерство на здравеопазването е конкретен бенефициент и Филиал за спешна медицинска помощ.Реализацията на спешният медицински център допълнително ще подобри здравните услуги на територията на община Велинград. Кмета Костадин Коев подчерта,че възможностите които съветниците са създали с днешното гласуване са ключови за развитието на града и общината и са допълнителна гаранция за създаването на благоприятна инфраструктурна среда за привличане на бъдещи инвеститори в общината.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: