Общ. Велинград открива процедура за избор на членове на Съвета на децата

Общ. Велинград открива процедура за избор на членове на Съвета на децата

Община Велинград открива процедура за избор на членове на Съвета на децата
Целта на Съвета е да насърчава детското участие в процесите на политики за децата.
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Един от тези принципи е участието на децата в собственото им развитие и закрила – не като обект, а като фактор.
За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, включително, избрани в съответствие с процедурата за избор. В него участват представители на всички 28 административни области в страната, 4 квоти за деца от уязвими групи, 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.
Право да кандидатства за член на съвета има всяко дете на възраст от 13 до 16 години включително, в една от четирите категории:
а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
г) индивидуални кандидатури.
Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.
Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:
Активност
Креативност
Толерантност
Ангажираност към обща кауза
Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
Ориентираност към резултати
Организаторски умения
Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
Възможност за пътуване без придружител ( не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа)
Относно избора на деца-бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:
Детето да е получило международна закрила;
Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета
Всяко дете кандидатства в общината по местоживеене /настоящ адрес/. За целта попълва формуляр за кандидатстване, който съдържа и кратко мотивационно писмо.
Място и срок за подаване на документите:
Попълнените документи се подават на адрес: гр. Велинград, Община Велинград , бул. „Хан Аспарух“ №35, деловодство, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
Кандидатури могат да бъдат изпращани по пощата на адрес гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №35 или по електронен път на адрес: obshtina@velingrad.bg
Краен срок за подаване на документите – до 17.00 часа на 25.05.2022 г.
Телефон за допълнителна информация: 0885/ 78 28 00
Надежда Стефанова – главен специалист в отдел „ХСД“
Повече информация и необходимите формуляри можете да намерите в сайта на общината: velingrad.bg
Пресцентър община Велинград (24-03-2022)

Още новини

Loading Facebook Comments ...