Обявление за набиране на кандидати за асистенти по реда на Закона за личната помощ

Обявление за набиране на кандидати за асистенти по реда на Закона за личната помощ

Във връзка с изпълнението на Закона за личната помощ и Наредбата № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, Община Велинград обявява прием на документи за набиране на кандидати за лични асистенти, при следните условия:
1. Място за подаване на документи от кандидатите:
Заявленията се приемат в Община Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35, ет. 3, стаи 37 и 38, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 часа, с почивка от 12.30 ч. до 13.00 ч.
2. Изисквания към кандидатите:
Асистент може да бъде всяко пълнолетно лице, което не е:
– поставено под запрещение;
– не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

3. Изискуеми документи:
Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община Велинград заявление по образец към което прилага:
– Документ за самоличност (за справка)
– Автобиография;
– Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
– Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи;
– Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец).
– По преценка кандидатът за асистент може да предостави копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс на обучение за асистент.
С всеки кандидат ще бъде извършено събеседване и при получено одобрение ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти в Общината.
Образци на заявленията може да получите в Община Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №35, ет. 3, ст. 37 и ст. 38.

Още новини

Loading Facebook Comments ...