ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПТИЦИ“

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ обяви на 24.07.2019 г.  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“. Процедурата е по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на програмата.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени, е 9 141 202 лв.

Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на видове защитени прици, чрез изпъление на мерки от четири действащи към момента планове за управление на защитени зони и осем плана за действие за видове. Мерките, които ще се финансират покриват извършването на специфични приоритетни консервационни дейности по подобряване на местообитанията и хранителната база. Дейностите попадат изцяло в обхвата на мярка 109 „Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/подобряване на природозащитното състияние на видове и природни местообитания“ от Национална приоритетна рамка за действие на Натура 2000 за периода 2014-2020 г.

Допустими бенефициенти по процедурата са структури/звена в Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, юридически лица с нестопанска цел, общини и научни институции.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 18.30 часа на 24 октомври 2019 г.

При проявяване на интерес от страна на потенциалните бенефициенти на територията на Пазарджишка област и за повече информация, може да се обръщат към екипа на Областен информационен център – Пазарджик, намиращ се на бул. „България“ 2, както и на тел: 034 / 44 62 09

Повече информация и пълният комплект от документи по процедурата може да видите на следния линк https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0220bb6a-12fc-4b37-9b60-fcf443ac0074

Още новини

Loading Facebook Comments ...