ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПТИЦИ“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПТИЦИ“

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ обяви на 24.07.2019 г.  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“. Процедурата е по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на програмата.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени, е 9 141 202 лв.

Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на видове защитени прици, чрез изпъление на мерки от четири действащи към момента планове за управление на защитени зони и осем плана за действие за видове. Мерките, които ще се финансират покриват извършването на специфични приоритетни консервационни дейности по подобряване на местообитанията и хранителната база. Дейностите попадат изцяло в обхвата на мярка 109 „Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/подобряване на природозащитното състияние на видове и природни местообитания“ от Национална приоритетна рамка за действие на Натура 2000 за периода 2014-2020 г.

Допустими бенефициенти по процедурата са структури/звена в Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, юридически лица с нестопанска цел, общини и научни институции.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 18.30 часа на 24 октомври 2019 г.

При проявяване на интерес от страна на потенциалните бенефициенти на територията на Пазарджишка област и за повече информация, може да се обръщат към екипа на Областен информационен център – Пазарджик, намиращ се на бул. „България“ 2, както и на тел: 034 / 44 62 09

Повече информация и пълният комплект от документи по процедурата може да видите на следния линк https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0220bb6a-12fc-4b37-9b60-fcf443ac0074

Още новини

Loading Facebook Comments ...