ПОКАНА от общ. Велинград за Пресконференция и първа копка в парк Възраждане

ПОКАНА
Във връзка с изпълнението на проект „Облагородяване на парк при площад „Възраждане““ Договор № BG16RFOP001-1.037-0007-C01 от 12.03.2020 г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще бъдат проведени следните събития:
• Пресконференция за представяне на проекта: на 08.04.2022г. от 11:00 часа в сградата на община Велинград /малка зала/.
• Официална церемония – „Първа копка“: на 08.04.2022г. от 12:00 часа в гр. Велинград, парк Възраждане, кв. Каменица.
Каним представителите на медиите и всички заинтересовани лица да присъстват!
Пресцентър община Велинград (5-04-2022)
Exit mobile version