Положиха първи асфалтов слой на ул. „Поленска“ в Драгиново

 Положиха първи асфалтов слой на ул. „Поленска“ в Драгиново

На улица „Поленска“ в село Драгиново днес бе положен първи пласт асфалтова настилка. Бордюрите и тротоарите бяха направени през есента.

Улицата е част от проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в селата: Драгиново, Грашево, Света Петка, Кръстава и Пашови”, който е финансиран безвъзмездно от Държавен фонд „Земеделие“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: