Приемане на техническа рекултивация на обект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди и битови отпадъци в ПИ № 62004.4.284 на територията на гр. Ракитово, община Ракитово“

На 10 юли 2020 г. се проведе заседание на Комисия за приемане изпълнението на техническа рекултивация на обект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди и битови отпадъци в ПИ № 62004.4.284 на територията на гр. Ракитово, община Ракитово“, назначена със Заповед № ЛСН 55/08.07.2020 г. на Кмета на Община Ракитово.
Закриването и техническата рекултивация на депото са извършени със средства, осигурени от ПУДООС.
Присъстваха представители на Община Ракитово в лицето на кмета на общината Костадин Холянов и зам. кмета Ангел Кожухаров, началникът на отдел УТСЕООС, екологът на Общината, Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик, МОСВ – гр. София, Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – София, Регионалната здравна инспекция – гр. Пазарджик, РД НСК – гр. Пазарджик, РИОСВ – гр. Пазарджик и ПУДООС – гр. Пловдив, „Екодин“ ЕООД – изпълнител на СМР на техническа рекултивация на обекта, строителен надзор и проектант на обекта.
След обстоен преглед на документите и оглед на терена на място, комисията констатира, че са спазени изискванията на Наредба № 26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт и предвидените дейности по проекта са изпълнени в обема, който е предвиден по техническата рекултивация.
Абсолютно се забранява изхвърлянето на какъвто и да е отпадък на обекта!
Нарушителите ще бъдат санкционирани, като минималната глоба е 300 лв. съгласно текстовете на Закона за управление на отпадъците.

Пресцентър Община Ракитово

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: