Приключи проект: „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград”

На 25 март 2019 г. от 11:00 часа в Малка зала на административната сграда на Община Велинград, намираща се на адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35, бе проведена пресконференция във връзка с приключването на проект: „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград” № BG16RFOP001-1.037-0001-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-037 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
На заключителната пресконференция присъстваха- Кметът на Община Велинград – д-р. Костадин Коев, Зам.-кметът на Община Велинград – Светла Томова,инж. Весела Пеева – управител на фирма „Топ Надзор Консулт“ – изпълнител на дейностите по услуга „Строителен надзор“, Галина Томова — представител на фирма „Рубин Комерс“ – изпълнител на дейностите по услуга „Информираност и публичност“, екипът по управление на проекта, гости и представители на медиите.
Всички присъстващи бяха запознати с постигнатите цели и резултати при изпълнението на проектните дейности.
Проектът: „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград ” BG16RFOP001-1.037-0001-C01по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-037 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие е на обща стойност 4 812 941.28 лв., от които 4 091 000.10лв. /85%/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и 721 941.18лв, /15%/ от национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на договора бе 30 месеца.

Изпълнени са следните дейности по проекта:

Дейност 1: Организация и управление на проекта;
Дейност 2: Изпълнение на строително – монтажни работи за повишаване привлекателността на градската среда;
Дейност 3: Осъществяване на авторски и строителен надзор;
Дейност 4: Информационно-комуникационна кампания;
Дейност 5:Извършване на независим финансов одит и приключване на проекта.
Обекти на интервенция по проекта са:

Централен площад от ул. „Юндолска“ до ДГС „Алабак“ от ос.т. 239А-244-233-9; от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ от ос. т. 244-236А-38 и от фонтаните до старата сграда на общината; Изграждане на зона за обществен отдих – складове при Централен кооперативен пазар; ул. „Милеви скали“; ул. „Георги Кирков“; ул. „Христо Смирненски“.

Постигната е общата цел на проекта, а именно: Осигурена устойчива и екологична градска среда с подобрено качество на живот, повишена привлекателност и създадени нови възможности за икономическо и социално развитие, чрез обновената и благоустроена физическа среда в град Велинград.

Още новини

Loading Facebook Comments ...