Проверяват ел-инсталации, противопожарни табла и хидранти в община Ракитово

Във връзка с недопускане на пожари през есенно-зимния сезон на 2020/2021 г. на територията на община Ракитово, спазването на пожарната и аварийната безопасност и зимната подготовка на обектите и съоръженията за пожарогасене и на основание Закона за МВР и Наредбата за пожарна безопасност на община Ракитово за справяне с усложнената зимна обстановка кметът на Община Ракитово Костадин Холянов издаде заповед от 1 октомври т.г.

В нея се разпорежда на кметовете на кметства и на ръководителите на бюджетни звена и мероприятия да назначат комисии, които да извършат проверка и съставят протокол за състоянието на електроинсталациите, отоплителните и нагревателните уреди, местата за монтиране на отоплителни уреди и тяхната изправност, местата за изхвърляне на сгурта и съдовете за събирането й. Ще се проверява и състоянието и наличността на противопожарните табла и средствата за гасене, състоянието на парокотелните инсталации, кухни и печки за отопление, както и обезпечеността с твърди и течни горива и тяхното съхранение. Ръководителите на бюджетните звена и фирмите на територията на общината трябва да определят със заповед отговорниците на отоплителните и нагревателните уреди и техните заместници, които ще преминат инструктаж срещу подпис.

В заповедта на кмета на общината Костадин Холянов се казва още, че трябва да се организира редовно почистване от сняг на подстъпите към водоемите и пожарните хидранти и се зазимят всички противопожарни уреди, съоръжения. Общинското предприятие „ВКТВ“ да обозначи с табели наличните хидранти и да извърши проверка на изправността им. Да се осигури достъп до наличната инфраструктура и складовете за ГСМ и горива.

Управителите на фирми да спазват стриктно изискванията за извършване на огневи работи като съдействат при потушаване на пожари с наличната техника и личен състав и оказват съдействие при снегопочистване на промишлените зони и търговските обекти.

Кметът на община Ракитово Костадин Холянов е дал срок до 25 октомври т.г. да му бъдат докладвани писмено предприетите мерки.

Общинска администрация Ракитово

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: