На нея присъстваха кметът на община Велинград – Д-р Костадин Коев, зам. – кмета Светла Томова, Георги Шапков – управител на фирма „Престиж бизнес 93“ООД – изпълнител на строително монтажните работи, архитект Иван Костадинов, инж. Светослав Дренски, стр. техник-Желязко Котев,инж. Никола Николов, инж. Благовест Минов, екипът за управление на проекта и представители на медиите.

Всички присъстващи бяха запознати с целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проектните дейности.

Проектът “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес: град Велинград, ул. „Хан Аспарух” №16 ” стартира на 03.01.2017 с подписването на Договор №BG16RFOP001-1.037-0002-C01 с Министерството на регионалното развитие , Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ и е на обща стойност 933 471.52 лв.,от които 779 238,11 лв./85 %/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и  137 512,61 лв./15 %/ от национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на договора е 24 месеца.

Основните дейности по изпълнение на проекта включват:

  • Дейност 1: Организация и управление на проекта;
  • Дейност2:Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проект: “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес: град Велинград, ул. „Хан Аспарух” №16 ”;
  • Дейност 3:Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството;
  • Дейност 4: Информационно-комуникационна кампания;
  • Дейност 5:Извършване на независим финансов одит и приключване на проекта.

 

Общата цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност и да се достигне най-малко клас на енергопотребление „С” в административна сграда собственост на община Велинград с адрес: град Велинград, ул. „Хан Аспарух” №16, чрез внедряване на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани, като задължителни в техническото и енергийно обследване на сградата.