Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация – Велинград“

На 3 януари 2017 г. кметът на Община Велинград – Д-р Костадин Коев, подписа Договор № BG16RFOP001-1.037-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация – Велинград“ по Оперативна програма “Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос I “Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

Общата стойност на проекта е 2 334 572,80 лева, от които 42 696,00 лева е собствен принос. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 2 291 876.80лева, от които финансирането от ЕС е 1 948 095,28 лева, а националното финансиране е 343 781,52 лева.

Общата целна проектаеповишаване на енергийната ефективност и достигне най-малко клас на енергопотребление „С“ в административните сгради на община Велинград, чрез внедряване на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани, като задължителни в техническите и енергийни обследвания на сградите.

Специфичните цели на проектаса:

  • Внедряване на най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки в сградите.
  • Осигуряване на достъпна архитектурна среда за населението, включително хора с увреждания.
  • Понижаване на разходите за електрическа енергия и текуща поддръжка на сградите.
  • Повишаване комфорта на обитаване в сградите и осигуряване на по-добри условия на труд за работещите
  • Повишена удовлетвореност на потребителите на услуги /граждани, юридически лица и др./ посещаващи сградите на община Велинград.

Проектът  предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация – Велинград и обхваща:  Административна сграда собственост на община Велинград /нова сграда/ с адрес: град Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35 и Административна сграда собственост на община Велинград /стара сграда/ с адрес: град Велинград, бул. „Хан Аспарух” №54.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация – Велинград“

№BG16RFOP001-1.037-0003-C01

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: