Реализация на Национална програма ”Предоставяне на грижи в домашна среда” през 2020 г.

Програмата е утвърдена със Заповед № РД01-87 от 10.02.2020 г.на министъра на труда и социалната политика и е разработена в отговор на установените потребности за обгрижване  на хора ,които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми ,включително механизма лична помощ.

Програмата е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени  от 80 до 89.99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ, както и хора над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване/живеят сами или нямат близки и роднини,които да им оказват подкрепа/ и не са освидетелствани по съответния ред от органите  на медицинската експертиза в Република България.

 

 

Желаещите да бъдат включени като потребители в Националната програма,трябва да се явят в общината-стая №37 за попълване на Заявление-Декларация.

За контакти: Мая Лачева    

Още новини

Loading Facebook Comments ...