Сесия на ОбС-Велинград в присъствието на 28 съветници и взети решения по 35 точки

Общинските съветници заседаваха присъствено.
На днешната сесия на Общински съвет –Велинград присъстваха 28 съветници. В рамките на час бяха взети решения по общо 35 точки от гласувания в началото на заседанието дневен ред.
Единодушно бе приет Бюджета за 2021г, като преди това той бе обсъден във всички постоянни комисии към местния парламент. Гражданите изразиха своето мнения на общественото обсъждане, което бе проведено на 4 февруари.
Без противоречия бяха приети отчетите за общинския дълг, за Общинската програма за превенция на наркотичните зависимости, на местната Комисия за борба с противообществените прояви и за изпълнението на програмата за 2020 г по Стратегията за устойчиво развитие на туризма. Одобрени бяха програмите за 2021 година за развитието на читалищната дейност, за превенция на наркотичните зависимости , както и Културния календар за 2021 г.
Останалите точки от дневния ред бяха свързани с разрешения за изработване на ПУП, предоставяне на земи от общинския поземлен фонд и други, за които решенията бяха взети поименно и без забележки.
Пресцентър Община Велинград   25-02-2021

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: