Стартира приемът на документи за магистърските програми в ЮЗУ „Неофит Рилски“

От 3 септември 2018 г. започва приемът на документи за магистърските програми в Югозападния университет „Неофит Рилски“.  Заявленията се подават при секретарите на съответните факултети до 3 октомври 2018 г. Сред новите магистърски програми, по които студентите могат да се обучават са: „Биомедицински системи и технологии“, „Автотехническа експертиза“, „Инженерна безопасност“, „Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности“, „Археология“, „Английски език и междукултурно общуване“, „Логистика“, „Гражданско образование“ и „Практическа философия“.

Кандидатите е необходимо да имат завършено висше образование и да притежават образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ или „Професионален бакалавър“. Завършилите образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ могат да кандидатстват само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО).

Документите, които кандидат-магистрите трябва да представят са:

 

  1. Заявление по образец /закупува се от книжарницата на университета/.
  2. Ксерокопие и оригинал на дипломата за висше образование /титул и приложение/. След проверка оригинала на дипломата се връща. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо кандидатът подава академична справка или уверение, в което са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити.
  3. За кандидатите за обучение субсидирано от държавата удостоверение от съответното висше училище, че са се обучавали по образователно-квалификационна степен „Магистър“ в платена форма на обучение.
  4. Такса за административно обслужване – 20.00 лв.
  5. Такса за конкурсен изпит – 30.00 лв.  (за програмите „Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение“ и „Английски език и антропология на Югоизточна Европа“)
  6. *Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина.

 

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „Магистър“ за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записван

Повече информация можете да намерите на сайта www.swu.bg.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: