Стартира програма за саниране на многофамилни сгради

 Стартира програма за саниране на многофамилни сгради
На 20.12.2022г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува пакет с насоки за кандидатстване и приложения по програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Програмата е насочена към енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на цялата страна.
Предложенията за кандидатстване по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация, на чиято територия се намира сградата. Местните администрации ще бъдат водещ партньор в проекта и ще изпълняват функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му.
Срокът за кандидатстване по програмата е 31.05.2023г., а крайният срок за подаване на документи за кандидатстване в общината е 10.05.2023г.
Съгласно публикуваните насоки, допустими за финансиране ще са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. Освен това броят на самостоятелните обекти в сградата трябва да са най-малко четири и да принадлежат на повече от един собственик. Сградата, която ще се санира, следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60% от разгънатата застроена площ се заема от жилища.
Пет са изискванията за кандидатстване. Приложени са и изискуемите стъпки.
1. Наличие на регистрирано сдружение на собствениците.
2. Изготвяне на енергийно и техническо обследване на сградата.
– Собствениците ще трябва да изберат изпълнител/изпълнители, които да извършат:
*Обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и технически паспорт;
*Обследване за енергийна ефективност, придружено от сертификат за енергийни характеристики на сградата и доклад от обследването;
Изборът на фирми и заплащането на горепосочените обследвания са ангажимент на собствениците на сградата. При сключване на договори с изпълнители, те трябва да се съобразят и с посочените в Насоките за кандидатстване референтни – максимално допустими стойности, за извършването на тези дейности. Референтната стойност за двете обследвания е 5,23 лв. без ДДС или 6,28 с ДДС за кв. м /РЗП – разгърната застроена площ.
В програмата е записано, че при одобрение на сградата за финансиране, направените разходи за изготвянето на двете обследвания ще бъдат възстановени на собствениците в рамките на горепосочените референтни стойности.
Ако обаче сградата не получи финансиране по програмата, направените разходи остават за сметка на собствениците.
3. Проведено общо събрание на Сдружението на собствениците и решение за кандидатстване по програмата.
4. Проведено общо събрание на собствениците.
5. Подаване на заявление за участие в процедурата.
Насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МРРБ, раздел „Проекти по НПВУ“, секция „Процедура по НВПУ“, подсекция „Процедури, отворени за кандидатстване“, Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I, както и на портала на ИСУН 2020: ИСУН 2020 (government.bg)
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525?fbclid=IwAR2xQeuX5SAtoZ-9KRjcgFloOfMT2dLcx3E1A25kQ1QgZYnw7GGe1A7kCRc

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

%d bloggers like this: