Съдът отмени решението за смяна на управителя на общинската болница

 Съдът отмени решението за смяна на управителя на общинската болница

Административният съд в Пазарджик обяви уволнението на д-р Данчо Гурдев като управител на МБАЛ-Велинград за противозаконно. Незаконното уволнение на д-р Гурдев доведе до загуба на ценен опит, ценни кадри и експертиза в управлението на болницата, което веднага повлия отрицателно на качеството на медицинските услуги, предоставяни на пациентите от региона, но също така доведе и до сериозни финансови проблеми.

Припомняме, че искането за уволнение на д-р Гурдев дойде от кмета на Велинград Костадин Коев и бе взето от общинския съвет, но българският съд си каза тежката дума, обявявайки решението за незаконосъобразно, а мотивите и самия акт по неговото взимане съдът определи като несъстоятелни и ирелевантни.

Решението за отстраняване на д-р Гурдев предизвика значителен обществен интерес и възмущение сред велинградчани и сред медицинската общност, които застанаха твърдо зад младия лекар. Според местните хора зад уволнението на д-р Гурдев стоят политически и икономически мотиви, а липсата на прозрачност и справедливост при вземането на това решение беше само едно от многото доказателства на тази теза.

Незаконното уволнение на д-р Данчо Гурдев от длъжността му като управител на МБАЛ Велинград представлява сериозно нарушение на трудовите му права, но последствията не засегнаха само него и неговото семейство, а оказаха негативно влияние и върху функционирането и качеството на здравеопазването в региона.

Д-р Данчо Гурдев е известен като квалифициран и обичан лекар, който за кратко време допринесе значително за развитието на здравните услуги в държавната болница на Велинград. Възникването на подобни случаи повдига въпроси за необходимостта от защита на независимостта на здравните институции и справедливостта в трудовите отношения на медицинските специалисти.

Ето и самото решение на Административния съд:

РЕШЕНИЕ

№ 916

Пазарджик, 06.03.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административният съд – Пазарджик – V състав, в съдебно заседание на седми февруари две хиляди и двадесет и четвърта година в състав:

СЪДИЯ:

ГЕОРГИ ВИДЕВ

При секретар РАДОСЛАВА МАНОВА като разгледа докладваното от съдия ГЕОРГИ ВИДЕВ административно дело № 20237150700311 / 2023 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на глава десета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 45, ал. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Образувано е по жалба на областния управител на област Пазарджик, срещу Решение № 34, прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 23.02.2023 г., за което е съставен Протокол № 2 от 23.02.2023 г.

Жалбоподателят – областния управител на област Пазарджик – претендира цялостна отмяна на оспореното решение. Излага съображения за нарушение на закона и твърди съществено нарушение на административнопроизводствените правила и неспазване на установената форма. Поддържа жалбата чрез процесуалния си представител в проведените съдебни заседания.

Ответникът – Общински съвет – Велинград – оспорва жалбата чрез процесуалния си представител в проведените съдебни заседания. Сочи доводи за нейната недопустимост и алтернативно за неоснователността и. Претендира присъждане на разноски.

Заинтересованата страна – Данчо Василев Гурдев, от гр. Пловдив, ул. „Генерал Тотлебен“, № 36, ет. 3, ап. 7 – чрез процесуалните си представители в проведените съдебни заседания и в представени писмени становища намира жалбата за основателна и моли да бъде уважена. На свой ред заявява претенция за разноски.
Заинтересованата страна – Заприн Тодоров Пепелов, от гр. Пловдив, ул. „Доктор Владо“, № 29, ет. 2 – не се явява и не се представлява в проведените съдебни заседания. Не взема становище по правния спор.

Жалбата е допустима, а жалбоподателят разполага с правомощието да оспори Решение № 34/23.02.2023 г. Това е установено със задължителното за настоящата инстанция Определение № 9376/09.10.2023 г., постановено по адм.д. № 8475/2023 г. по описа на Върховния административен съд.

Разгледана по същество жалбата е основателна.Оспореното решение е постановено по Писмо № 09-00/103 от 20.02.2023 г. на кмета на община Велинград до Общински съвет – Велинград, съдържащо предложение за приемане на оспореното решение. В предложението не са посочени правни основания. Като фактическо основание е посочен постъпил сигнал относно неизпълнение на задълженията на управителя по Договор за управление на МБАЛ – Велинград ЕООД. Посочени са също и постъпили Обяснителна записка с вх. № 53-00/318 от 13.02.2023 г. от д-р Данчо Гурдев в качеството му на управител на МБАЛ – Велинград ЕООД, ведно със Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите към 31.12.2022 г. При тези постъпили при него документи кметът е направил изводът, че „следва да се внесе яснота относно финансово-икономическото състояние на лечебното заведение, спазване на задълженията на управителя по Договора за управление“ и по посочени нормативни актове. В тази връзка и „с оглед постигане на обективност при изготвяне на анализите“ кметът е направил предложението за предсрочно освобождаване на д-р Данчо Гурдев от длъжността управител на МБАЛ – Велинград ЕООД и назначаване временно на друг управител до провеждане на конкурс. Предложил е и назначаване на временна комисия от общински съветници. Предложението е разгледано от комисиите на общинския съвет на 21 и 22 февруари 2023 г. и е включено в дневния ред на заседанието на общинския съвет за 23.02.2023 г. След извършена дискусия с участието на заинтересованата страна Грудев е прието обжалваното решение с поименно гласуване и мнозинство от повече от половината общински съветници. С решението е освободен от длъжност управителя на МБАЛ – Велинград ЕООД д-р Данчо Василев Гурдев (т. 1), избран е за управител за срок до провеждането на конкурс д-р Заприн Тодоров Пепелов (т. 2), който е упълномощен да предприеме действия по отразяване на промяната в Търговския регистър (т. 3), оправомощен е кметът на общината да прекрати договора за възлагане на управлението с бившия управител и да сключи договор с новия (т. 4) и е избрана временна комисия от шестима общински съветници със задачите да направи финансово-икономически анализ на дейността на лечебното заведение за периода от 01.01.2020 г. до 31.01.2023 г., да изготви доклад в срок до 15.04.2023 г. и да го внесе за разглеждане в общинския съвет, като при необходимост комисията да ползва експерти от общинската администрация (т. 5).Със Заповед № ПО-35/01.03.2023 г. ответникът е върнал за ново обсъждане обжалваното Решение № 34/23.02.2023 г. на Общински съвет – Велинград. По този повод е свикано извънредно заседание на общинският съвет на 16.03.2023 г. но такова не е проведено поради липса на кворум, видно от протокол № 3 от 16.03.2023 г. на Общински съвет – Велинград. Жалбоподателят на 22.02.2023 г. е подал в Общински съвет – Велинград настоящата жалба, т.е. спазил е срокът, предвиден в чл. 45, ал. , във връзка с ал. 7 от ЗМСМА, а именно 7-дневен срок от изтичане на 14-дневния, в който общинският съвет е следвало да се произнесе по върнатия за ново обсъждане акт.Обжалваното решение, макар и формално издадено при спазване на административнопроизводствените правила е материално незаконосъобразно.Видно от справка в търговския регистър и безспорно делото е, че едноличен собственик на капитала на МБАЛ – Велинград ЕООД е община Велинград. Решението е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, който овластява общинският съвет да приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи. Тоест решението е взето от компетентен орган, които разполага с правомощието да прекратява договора с управителя и да назначава нов. Но общинският съвет не разполага с оперативна самостоятелност да преценява по свое усмотрение кой да бъде управител на дружеството, тъй като то представлява публично предприятие по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия. Чл. 24 от този закон, предвижда основанията за прекратяване на договора за управление и контрол на управител на публично предприятие. Разпоредбата (в редакцията и към момента на издаване на обжалваното решение) предвижда следното:
Чл. 24. (1) Договорът за управление и контрол на управител или на член на колективен орган за управление и контрол на публично предприятие се прекратява предсрочно при:

1. смърт;2. подаване на молба за освобождаване;3. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;4. осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер;5. несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2;

6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
7. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

(2) Освен в случаите по ал. 1, договорът може да се прекрати предсрочно и при освобождаване от длъжност поради неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма.
Видно от съдържанието на разпоредбата изброяването на основанията за прекратяване на договора за управление е изчерпателно. Тоест, за да бъде прекратен договора следва да бъде налице някое от изброените в нормата обстоятелства.

В обжалваното решение не са посочени фактически основания за приемането му. Дори и да се приеме, че изложените в предложението на кмета мотиви за прекратяването на договора с д-р Гурдев, представляват мотиви и на оспорения акт, то и в този случай изложените обстоятелства не кореспондират с основанията, изброени в закона. Основанието за прекратяването на договора със заинтересованата страна е съмнение за неизпълнение на задълженията на управителя по договора за управление, както и отстраняване на управителя с оглед постигане на обективност при изготвяне на анализите на финансово-икономическото състояние на дружеството, които предстои да се извършат. В цитирания по-горе чл. 24 от ЗПП липсва основание за прекратяване на договора с управителя съмнение за извършване от него на нарушение, както и осигуряване на обективност при извършвани проверки. В тази връзка е безспорно, че не е аргументирано нарушение на чл. 24, ал. 1, т. 6 от ЗПП „тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения“, а само съмнение за нарушение и съмнение, че ако управителят продължи да изпълнява задълженията си, той ще попречи на обективността на предвижданите проверки.Следователно, решението за освобождаване от длъжност на управителя Гурдев и съответният избор на временен управител, упълномощаването на същия да впише промяната и оправомощаването на кмета на общината да прекрати договора с Гурдев и да сключи договор със заинтересованата страна Пепелов, т.е. т. 1-4 от оспореното решение са приети в нарушение на относимите материалноправни разпоредби.Неоснователни са възраженията на ответника.Несъстоятелен е доводът, че общинският съвет притежава оперативната самостоятелност на общо събрание да посочи и да избере кой ще бъде управляващ неговите търговски дружества. Както е посочено по-горе МБАЛ – Велинград ЕООД представлява публично предприятие. То не е обикновено търговско дружество с частен капитал. Съгласно чл. 5 от ЗПП публичните предприятия са юридически лица, които се създават и управляват в интерес на гражданите и обществото с цел постигане на максимална стойност за обществото чрез ефективно разпределение на ресурсите. Именно с оглед осигуряване управление на публичните предприятия, което да бъде в изключителен интерес на гражданите е приет Законът за публичните предприятия. Затова този закон е специален и следва да бъде прилаган в случаите на прекратяване на договорите за управление и контрол на управителите на публичните предприятия.Ирелевантно е и възражението, че в настоящия случай е приложим чл. 74 от Търговския закон, т.е. че съществува правната възможност да бъде предявен иск за отмяна на решението на общото събрание на дружеството, с което е освободен от длъжност управителят Гурдев. Възможността за използване на друг ред за съдебна защита не лишава областният управител от правомощието му да иска от административния съд да отмени взетото в нарушение на чл. 24 от Закона за публичните предприятия решение на Общински съвет – Велинград.Законосъобразно е оспореното решение в последната му част – т. 5 – за избиране на временна комисия от общински съветници, която да направи финансово-икономически анализ на дейността на лечебното заведение за периода от 01.01.2020 г. до 31.01.2023 г., да изготви доклад в срок до 15.04.2023 г. и да го внесе за разглеждане в общинския съвет, като при необходимост комисията да ползва експерти от общинската администрация. Несъмнено общинският съвет притежава правомощието да сформира временни комисии, които да извършват проверки по различни въпроси, като ползват експерти и да изготвят доклади, които да внасят за обсъждане в съвета. Това правомощие е израз на компетенциите му, предвидени в чл. 21, ал. 1, т. 24 и т. 25 от ЗМСМА – „решава и други въпроси от местно значение“ и „упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове“. Затова, жалбата в тази и част следва да бъде отхвърлена като неоснователна.С оглед изхода на делото са частично основателни претенциите на насрещните страни – ответника и заинтересованата страна Гурдев за присъждане на разноски. Тъй като съдът отменя четири пункта от обжалваното решение и отхвърля жалбата само по отношение на един, то следва в това съотношение да бъдат присъдени разноските. Претенцията на ответника е за възстановяване на платеното от него адвокатско възнаграждение в размер на 360 лв., а тази на заинтересованата страна Гурдев за възстановяване на платеното от него адвокатско възнаграждение в размер на 1200 лв. Страните не са възразили за прекомерност на тези възнаграждения. Затова, по съразмерност на ответника следва да бъде присъдена сума в размер на 72 лв., а на заинтересованата страна – 960 лв. След прихващане на заинтересованата страна Гурдев следва да се присъдят разноски в размер на 888 лв. за сметка на община Велинград.Предвид гореизложеното съдътРЕШИ:Отменя т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Решение № 34, прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 23.02.2023 г., за което е съставен Протокол № 2 от 23.02.2023 г.Отхвърля жалбата на областния управител на област Пазарджик против т. 5 от Решение № 34, прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 23.02.2023 г., за което е съставен Протокол № 2 от 23.02.2023 г.Осъжда община Велинград да заплати на Данчо Василев Гурдев, от гр. Пловдив, ул. „Генерал Тотлебен“, № 36, ет. 3, ап. 7 разноски по делото в размер на 888 лв. (осемстотин осемдесет и осем лева).Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

svobodnamedia.bg

velingradnews

Свързана публикации