Замътване на водата от ПСПВ
„ВКТВ“ ЕООД уведомява своите абонати от гр.Велинград, че поради обилното снеготопене се получава замътване на водата. От 08.02.2017г. водата е негодна за питейна нужди, но може да се използва за санитарно-битови нужди. Дружеството ще уведоми абонатите си при нормализиране на химичните й показатели!