На 12 януари 2018 г. кметът на Община Велинград д-р Костадин Коев, подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в град Велинград“ по Оперативна програма “Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 802 156.88 лева.             Общата цел на проекта е увеличаване броя на обучаваните деца и подобряване  качеството на  предлаганите  образователни услуги  в Полудневна детска градина към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ чрез разширение и обновление  на материално техническата база на учебното заведение.            Проектът  предвижда повишаване капацитета на Полудневна детска градина към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ от 26 на 78 деца чрез изпълнение на строително монтажни работи за реконструкция на детската градина състояща се в пристрояване и/или надстрояване на съществуващата сграда с още два етажа.  Ще бъде обновено дворното пространство на учебното заведение. Ще бъде изградена и  достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. Ще бъде закупено, доставено и монтирано  нужното за реконструираната и обновена материална база оборудване и обзавеждане.             Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.