УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА ОТСЪСТВАТ ДО 15 ДНИ С БЕЛЕЖКА ОТ РОДИТЕЛ

 УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА ОТСЪСТВАТ ДО 15 ДНИ С БЕЛЕЖКА ОТ РОДИТЕЛ

High school student taking notes from book for her study. Young woman sitting at desk and finding information in college library. Focused girl studying in classroom completing assignment with classmate in background.

Учениците ще могат да отсъстват от училище до 15 дни в една учебна година с мотивирано писмено заявление от родител до класния ръководител, реши правителството. Приетите промени в Наредбата за приобщаващо образование са по инициатива на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и имат за цел да облекчат семействата, да активират диалога на училището с родителите на основата на уважението и разбирането между тях и да намалят административната тежест на директорите на училища.

До момента децата имаха право да отсъстват от училище по уважителни причини до 3 дни с бележка до класния ръководител и до 7 дни с писмено заявление до директора, което следваше да бъде одобрено.

Сега тези дни се увеличават на 15, като всичките ще се ползват със заявление само до класния ръководител, който най-добре познава, както социалния статус на учениците, така и  личностното им развитие.  С цел намиране на баланс, след проведеното широко обществено обсъждане, е взето решение, че в едно заявление родителите ще имат право да извинят на ученика до 5 дни наведнъж. Това се прави и с цел недопускане отпадане от училище на деца поради продължителни отсъствия.

За МОН родителите са ключов партньор в процеса на взимане на решения, формирането и изпълнението на политиките в образованието. С приетите промени се дава възможност те самостоятелно да вземат решение по отношение на отсъствия в случаи на семейни събития, лични и фамилни ангажименти, наложителни пътувания, временно неразположение и др.

В хода на общественото обсъждане са взети предвид още две предложения, които са отразени в Наредбата и са свързани с настъпили промени в законови и подзаконови нормативни актове, издадени от различни министерства.

Първото се отнася до заниманията по интереси в областта на спорта, а второто – до отпадане на ограничението за предоставяне на някои социални услуги в образователната система. Такива вече ще могат да се предлагат и в институции в системата на предучилищното и училищното образование, стига да са съобразени с интереса, възрастта, физическото, здравното и психическото състояние на детето, както и с неговите индивидуални потребности.

С оглед въведената дигитализация на медицинския документ за извиняване на отсъствията по медицински причини в Наредбата е разписан и редът на подаване на този документ. Това става по електронен път, с което се преустановява представянето му на хартиен носител в училището, като така се облекчават и семействата. На практика през последните месеци, след като медицинските извинителни бележки станаха електронни, системата функционира по този начин, но сега това е уточнено и в Наредбата.

Промените се въвеждат след проведен диалог и редица срещи с всички заинтересовани страни.

velingradnews

Свързана публикации