Учредиха безсрочен сервитут на поземлен имот в Драгиново

Министерският съвет прие решение за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия – публична държавна собственост. Той се намира в землището на с. Драгиново, община Велинград и е с площ 0,998 дка.

Имотът се намира в района на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Алабак” към Държавно предприятие „Южноцентрално държавно предприятие” – Смолян. Вещното право върху имота се учредява за изграждане на подземен електрически кабел с ниско напрежение за обект: „Трасе на нова подземна кабелна линия от съществуващ ТП до Базова станция „РАZ0023.А.Милеви“ в полза на мобилен оператор.

Още новини

Loading Facebook Comments ...