Югозападният университет „Неофит Рилски“обявява прием на докторанти

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2016/2017 година.Броят на докторантурите за редовно обучение е 88, за задочно обучение – 19. Университетът обучава докторанти в следните области:

 • Педагогически науки;
 • Хуманитарни науки;
 • Социални, стопански и правни науки;
 • Природни науки, математика и информатика;
  Здравеопазване и спорт;
 • Изкуства.

        От 22.08.2016  г. до 22.10.2016 г. кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление  до Ректора за участие в конкурса.
 2. Автобиография (европейски образец).
 3. Ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея.
 4. Удостоверение  за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
 5. Мотивационно писмо за участие в конкурса.
 6. Медицинско свидетелство.
 7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област.

Всички документи се представят приложени в папка.

Място за подаване на документите:

 • Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в сградата на Ректората, стая № 106.

За справки и повече информация: сайта на ЮЗУ „Неофит Рилски“ www.swu.bgили тел. 073/ 588 566.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: