Югозападният университет „Неофит Рилски” стимулира студентите от специалност „Математика”

 Югозападният университет „Неофит Рилски” стимулира студентите от специалност „Математика”

Академичният съвет на Югозападния университет „Неофит Рилски” взе решение да освободи от заплащане на семестриални такси през първата година студентите от специалност „Математика.  При успешно завършен първи курс студентите ще бъдат освободени от такса за още една година и ще бъдат стимулирани с парична сума в размер на 600 лв., която получават и при успешно завършен втори курс. Приетите мерки за насърчаване на студентите в една от перспективните специалности са в съответствие с приоритетите, които следва Югозападният университет „Неофит Рилски”, а именно стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда. Решението, което взе ръководството на университета подкрепя и действията на държавата за подготовка на дефицитни специалисти. С Постановление на Министерския съвет №от 25 март 2016 г. беше приет Списък на приоритетните професионални направления, сред които е и професионално направление 4.5. Математика.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: