В края на миналата година започна работа по проекта «Висока ефективност на администрацията в Община Стрелча и Община Велинград» по ОП «Административен капацитет». Негова основна цел на проекта е оптимизиране на структурите на двете администрации и избягване на дублиращите функции.
Проектът навлезе в най-важната си фаза – избраният чрез процедура по Закона за обществените поръчки консултант обследва дейността на различните нива на административните структури чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ. Проведени са интервюта със служители от всички общински служби в двете общини за дефиниране на конкретните ежедневни дейности и взаимовръзките в администрациите.
В момента фирмата консултант обобщава резултатите и изготвя Фунционалния анализ на дейностите в Община Стрелча и Община Велинград.
Фунционалният анализ ще бъде в основата на препоръките и предложенията, които ще даде консултантът за повишаване на ефективността на процесите чрез подобряване на координацията, оптимизиране на структурите, преразпределяне на функции и дейности на общинските служби.
Съвместна работна група от представители на двете общини ще обсъди опита и добрите практики за ефективно приложение на разработените от експертите предложения.
Общините Стрелча и Велинград имат общо над 50 750 жители – ползватели на административни услуги. Повишаване на качеството на обслужването им е целта на изпълнението на този проект.
 
Източник: http://www.videlinabg.com