ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПРЕГЛЕД НА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ОБЩИНИ НА МЕРКИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ ПОЛУГОДИЕТО НА 2018 ГОДИНА

ВЕЛИНГРАД

Пешеходните пътеки в урбанизираните територии на общината са приведени в съответствие с нормативните изисквания. Положена пътна маркировка за 6003 лв. Подготвени са обществени поръчки с предмет възстановяване и реконструкция на улици на обща стойност 500 000 лева. Подготвя се обществена поръчка за изграждане на пътен участък – отклонение за с. Кандьови на стойност 522 000лева. Възложена е поръчка заи зработка на Генерален план за организация на движението – на стойност 50 000 лева. Няма възложена поръчка за видеонаблюдение.

Организират се срещи и беседи с децата и учениците, вкл. в часа на клас

Съгласно разпоредбата на §1а (3) от ДР на ЗДвП, областните и общинските комисии по
безопасност на движението по пътищата изготвят ежегоден доклад за състоянието на
безопасността на движението и приемат мерки за нейното подобряване. На свое заседание,
проведено на 20.03.2018 г., ОКБДП прие Доклад за състоянието на безопасността на движението
в Област Пазарджик през 2017 година и съдържащите се в него мерки за нейното подобряване
през 2018 година. В същото свое заседание ОКБДП обсъди резултатите от извършените проверки
на пешеходните пътеки в областта за съответствие с изискванията на чл. 4, 24 и 25 на Наредба
№ 2 от 17.01.2011 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (ДВ, бр.13 от 10 февруари
2001 г.) и поетите от общините ангажименти за изпълнение на мерки в тази насока.
За месец септември 2018 бе предвиден преглед на текущото изпълнение на мерките за
подобряване на състоянието на безопасността на движение в Област Пазарджик през първото
полугодие на 2018 година. Със свое писмо №2400-233/16.08.2018 г. Областният управител
поиска информация от кметовете на общини относно текущото изпълнение на приетите от
ОбКБДП в съответната община мерки за 2018 година, както и набелязаното за изпълнение до
края на тази година. В представената от кметовете информация се поиска да бъде отразено и
изпълнението по следните мерки и задачи с висок приоритет:
1. Привеждането на пешеходните пътеки в урбанизираните територии на общината и извън тях
в стриктно съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 17.01.2011 г. за сигнализация на
пътищата с пътна маркировка, Наредба №18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с
пътни знаци и Наредба №РД-02-20-10 от 05.07.2012 г. за условията за изграждане или монтиране
върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на
скоростта на движение и изискванията към тях;
2. Разполагането на ергономични осветителни тела за осветяване на всички пешеходни пътеки
в урбанизираните територии и извън тях – с приоритет на тези около училищата и детските
градини и по маршрутите на децата и учениците към тях;
3. Инвестициите в инфраструктурата, съобразени с резултатите от одита на безопасността на
движение и/или с предписанията на органите на ОДМВР-Пазарджик и/или решения на ОбКБДП,
включително и в системи за видеонаблюдение – особено на участъците с повишен риск от ПТП;
4. Изпълнението на предписанията и указанията на органите на ОДМВР-Пазарджик относно
управление на рискови фактори спрямо безопасността на движението по пътищата в участъците
с повишен риск.
Със същото писмо Областният управител напомни и за изпълнение на ежегодния ангажимент за
преглед на условията за безопасността на движението в зоните около училищата и детските
градини и по маршрутите на децата и учениците към тях и планирането и изпълнението на мерки
за управление на рисковете от ПТП в тях преди началото на новата учебна година 2018/2019.
В отговор на писмо №2400-233/16.08.2018 г. на Областния управител в указания срок постъпи
информация от 10 от общо 12 общини на областта – всички без общините Белово и Стрелча,
обобщена в Приложение 1.

В отговор на писмо №2400-233/16.08.2018 г. на Областния управител постъпи информация
относно дейността на РУО – Пазарджик за проведени мерки и инициативи във връзка с
безопасността на движение през първото полугодие на 2018. И през учебната 2017/2018 година,
в съответствие с Регионалния план за квалификация на педагогическите специалисти са
проведени квалификационни курсове относно обучението по БДП в училища и детски градини.
През месец април 2018 година е проведен Областен етап на Национална ученическа викторина
„Да запазим децата на пътя“ – с участието на 9 отбора от общините на областта. Класираният на
първо място в областта отбор на ОУ“ Христо Ботев“ – с. Калугерово се класира на национално
ниво на 4 място. През месец май 2018 е проведено в град Пазарджик Общоградско състезание
по БДП с участието на деца от 11 детски градини и 9 училища на града.
В отговор на писмо №2400-233/16.08.2018 г. на Областния управител постъпи информация
относно дейността и на БЧК – Пазарджик за проведени мерки и инициативи във връзка с
безопасността на движение през първото полугодие на 2018. Едно от стратегическите
направления за осигуряване безопасността на движението в Националната стратегия за
подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011
– 2020 г. е подобряване на образованието и уменията на участниците в движението, както и
подобряване на услугите за спешната помощ и грижите за намаляване последствията от ПТП –
усъвършенстване на системата за оказване на долекарска помощ. За първото шестмесечие на
2018г. от БЧК – Пазарджик са обучени по ПДП 1303 кандидат водачи на МПС, 33 работници и
служители на фирми и 10 членове на доброволни формирования. Млади доброволците от БМЧК
са изнесли 7 лекции в училищата по ПДП като са обхванати 160 ученика. Целта на тези обучения
е придобиване на знания и практически умения за прилагане на подходящи мерки при
възникнали произшествия. През месец февруари 2018г. младежите от БМЧК са обучили 18
доброволеца по ПДП. По време на „Лятната академия за доброволци на БМЧК“ са обучени още
14 младежи по програма „Хелфи“. Тази програма включва 13 теми по Първа помощ и е
предназначена за ученици от началните училища. Световния ден на първата помощ тази година
е отбелязан за осемнадесети пореден път под мотото “Първи действия при пътнотранспортно
произшествие“. Целия месец септември ще е обявен за месец на първата помощ и пътна
безопасност.
В периода от 16.09.-20.09. тече седмицата на пътната безопасност “Заедно можем повече“. В
тази връзка от 20.08. до 20.09. под мотото „Заедно можем повече“ стартира дарителска
кампания за набиране на средства за деца пострадали при ПТП чрез SMS на кратък номер 1255.
Ще бъдат разпространявани листовки от доброволци на БМЧК. В периода от 24.09. – 29.09.ще се
проведе кръводарителска кампания за набиране на кръв за деца пострадали при ПТП.
От постъпилата от общините информация може да се направи общия извод, че мерките за
подобряване на безопасността на движение в област Пазарджик в по-голямата си част се
изпълняват съгласно планираното. Същевременно, необходимо е оптимално да се възползваме
от благоприятните метеорологични условия за довършване на започнатото по привеждане на
пътищата в областта – в урбанизираните територии и извън тях – в съответствие с нормативните
изисквания за безопасност и при подготовката им за предстоящия есенно-зимен сезон.
При предстоящото бюджетно планиране за 2019 година е необходимо да се определят
приоритетните обекти и дейности за осигуряване на безопасността на движение по пътищата на
областта и да се оцени размера на необходимите инвестиции с оглед включването им в
инвестиционните програми на общините.

Още новини

Loading Facebook Comments ...