Община Велинград подаде проекто предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за услуги за ранно детско развитие

 Община Велинград подаде проекто предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за услуги за ранно детско развитие

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД подаде проектно предложение „Център за социално включване “Развитие”” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2. 004 ”УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ“ на  ОП РЧР 2014-2020 г. Проектното предложение е на стойност  587 498,74 лева, със срок на изпълнение 31 месеца включително 28 месеца предоставяне на услуги за ранно детско развитие. Целта на проектното предложение е превенция на социалното изключване,  намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Предвидените за предоставяне услуги по проекта са: Предоставяне на услугата “Ранна интервенция на уврежданията”; Предоставяне на услугата “Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; Предоставяне на услугите “Формиране и развитие на родителски умения” и “Семейно консултиране и подкрепа”; Предоставяне на услугата “Здравна консултация за деца”; Предоставяне на услугата “Допълнителна подготовка за равен старт в училище”;   За предоставяне на услугите ще бъде нает следния персонал от 21 лица: Педиатър – 3 лица; Социален работник – 3 лица; Логопед – 1 лице; Рехабилитатор/кинезитерапевт – 1 лице; Психолог – 2 лица; Медиатор – 4 лица; Специален педагог – 1 лице; Гинеколог – 1 лице; Медицинска сестра – 1 лице; Акушерка – 1 лице; Юрист – 1 лице; Стоматолог – 1 лице; Педагог – – 1 лице; В проектното предложение като целеви групи са включени: • Семейства с деца от 0 до 7 год., включително с увреждания; • Деца от 0 до 7 год. в риск и техните семейства; • Деца от 0 до 7 год., включително с увреждания, настанени в специализирани институции и техните семейства; • Деца и възрастни в риск . С подаденото проектно предложение ще се продължи дейността на създадения център за социално включване по Проекта финансиран със заемни средства от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008 – 2015 година.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: