Общ. Ракитово проведе Публично обсъждане на План за интегрирано развитие 2021-2027

Община Ракитово е в процес на разработване на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. (ПИРО). Планът се изготвя съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината. Разработва се за 7-годишен период на действие.

Проектът на Плана за интегрирано развитие на община Ракитово за периода 2021-2027 г. (ПИРО) беше представен от работната група и обсъден с гражданите, заинтересованите органи и организации и други, имащи отношение към развитието на общината на 15.01.2021 г.  от 10:30 ч. в залата на Общински съвет Ракитово. На срещата присъстваха заместник- кметоветеКристина Овчарова и Ангел Кожухаров, работната група, отговорна за изготвянето на ПИРО 2021-2027- експертите от УНСС и специалистите от общинска администрация Ракитово, както и заинтересовани граждани на общината. Проектът е разработен от експерти от УНСС-София.

Обсъди се какво е постигнато до момента, а именно:

  • Изготвен бе анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на общината;
  • Формулирани бяха визията, целите и приоритетите за развитие за периода 2021-2027 г. и бяха определени приоритетни зони за въздействие;
  • Изготвен бе индикативен списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети и оптимален график на изпълнение, както и програма за реализация на ПИРО;
  • Определени бяха индикаторитеи бе създадена матрица за наблюдение и оценка на ПИРО;
  • Предстои приемане на ПИРО от Общинския съвет – Ракитово.

Целият процес на изработване и съгласуване на ПИРО се отразява на сайта на община Ракитовона адрес: https://rakitovo.info/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE-2021-2027

За да постигнем всеобхватност и да бъде максимално публичен и прозрачен.

 

Пресцентър Община Ракитово

 

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: