Пандемичната 2020 г. е била най-натоварената година за Административен съд – Пазарджик от самото му създаване

 Пандемичната 2020 г. е била най-натоварената година за Административен съд – Пазарджик от самото му създаване

Пандемичната 2020 г. е била най-натоварената година за Административен съд – Пазарджик от самото му създаване. Това става ясно от годишният отчетен доклад, който днес бе представен от председателя на правораздавателната институция съдия Мариана Шотева. Тя отбеляза, че освен най-многото разгледани и свършени дела благодарение на високия професионализъм, усилената и всеотдайна работа на екипа от съдии и съдебни служители, на първо място усилиятаса били насочени към опазване живота и здравето на работещите в съда, както и на гражданите, които го посещават.

Осемте съдии през 2020 г. са правораздавали в утвърдените три касационни и осем еднолични състава. Преминалията в пенсия съдия Васко Димитров Нанев е удостоен с „Личен почетен знак първа степен – златен“, както и парична награда за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. в Административен съд – Пазарджик са постъпили общо 1462 дела, от които 1458 новообразувани и 4 дела върнати за продължаване на съдопроизводствените действия. Постъпилите за разглеждане дела през отчетната година са с 234 повече спрямо делата през 2018 г., когато са били 1228, с 424 повече спрямо делата през 2017 г., когато са били 1038 и само с 40 по-малко от делата образувани през 2019 г., когато са проведени местните избори и са образувани дела по Изборния кодекс. На четиригодишна база се очертава тенденция на увеличаване на новообразуваните дела, отчете съдия Шотева.

От всички години до сега през отчетната година в съда са разгледани най-много дела – общо 1825 дела, в който брой се включват и несвършените в края на 2019 г. – 363 дела. За сравнение делата за разглеждане през 2019 г. са били 1771 дела, през 2018 г. – 1442 дела, а през 2017 г. – 1238. Данните за четирите години очертават тенденция на нарастване на делата за разглеждане.
Отчетната година е рекордна и по отношение на броя свършени дела – 1431 дела, които представляват 78,41% от общия брой дела за разглеждане.

Средната натовареност на съдия по щат е 228,13 дела за разглеждане през годината, което прави по 19,01 дела месечно.

Съдия Шотева посочи и дейности извън съдебната практика, но важни за обществото. Тя е била гост-лектор при онлайн разискване на тема: „Законът за извънредното положение – предпазва, ограничава или нарушава основните ни човешки права“ с ученици от ПГ „Иван С.Аксаков“ в Пазарджик, а заедно със съдебния администратор са осъществили преподавателска дейност в присъствено обучение на тема „Съдебно-административно обслужване на граждани“, организирано от Националния институт на правосъдието.

През 2020 г. не е имало поводи за назначаване на комисия по етика, която да разследва нарушения на Етичния кодекс, извършени от служители, в съответствие с приетите правилата за докладване на нарушения на Етичния кодекс на съдебните служители.
С действията и цялостното си поведение съдиите и съдебните служители защитават и утвърждават в обществото представа за независимост, безпристрастност и справедливост на съдебната институция, в която работят, проявяват вежливост, толерантност и почтеност, обобщи председателят на Административен съд – Пазарджик.
През 2021 г. ръководството на съда ще продължи да работи усилено за реализирането на проекта за изграждане на самостоятелна сграда, за да се осигурят нормални условия на труд за работещите съдии и съдебни служители, както и подходящи условия за обслужване на граждани.

pa-media.net

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

%d bloggers like this: