ПРОЕКТ:ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

      Община Велинград на основание чл. 8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл. 19 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение № /.01.2020 год. на Общински съвет Велинград годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2020 год.  в раздели и части, както следва:  Допълва раздел VІІІ. Продажба на общинска земя. т. 1.2. Продажба на имоти по чл.35, ал.3 от ЗОбС/продажба на земя общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда/ с имоти: 1/ Поземлен имот с идентификатор 10450.503.750 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-1214/06.06.2018 год. на Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ от 397 кв.м., АЧОС№1120/20.01.2020 год. 2/ Поземлен имот с идентификатор 10450.501.1487 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-1214/06.06.2018 год. на Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ от 186 кв.м., АЧОС№1119/20.01.2020 год. 3/ Поземлен имот с идентификатор 10450.503.1611 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-1214/06.06.2018 год. на Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ от 480 кв.м., АЧОС№1122/05.02.2020 год.       Кмет на Община Велинград    Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

Още новини

Loading Facebook Comments ...