От отдел „Местни приходи” при община Велинград напомнят, че срокът за плащане на втора вноска на: данъка върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци; данъка върху превозните средства и вноската за четвърто тримесечие на патентния данък е 31 октомври 2018 год. (сряда).
След изтичане на крайния срок за плащане се начисляват лихви.

Дължимите суми могат да се платят:
– на каса в община Велинград,
– по банкова сметка в ОБЩИНСКА БАНКА
BIC: SOMBBGSF IBAN: BG08SOMB91308461807144, вид плащане 442100 /данък върху недвижимите имоти/, 442400 / такса за битови отпадъци/, 442300 / данък върху превозните средства/ и 441400 /патентен данък/.
– във всеки пощенски клон,
– на касите на ИЗИПЕЙ /EasyPay/ в цялата страна.

От отдел „Местни приходи” приканват всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в определените от закона срокове, за да се избегне начисляването на лихви.