Удължен е срокът по програма “Патронажна грижа+”

 Удължен е срокът по програма “Патронажна грижа+”

Бюджетът, осигурен за подпомагането възрастни хора и лица с увреждания  ще бъде увеличен с 182 627.32 лева., изцяло финансирани от ЕСФ.

Срокът на изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Велинград“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0018-C01, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, финансиран от Европейски социален фонд на Европейски съюз се удължава, както следва:

  • Направление I – дейност „Патронажна грижа +“ до 31.07.2022 г.
  • Направление II – дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ до 30.09.2022 г.

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 365 254,64 лева.. Бюджетът ще бъде увеличен с 182 627.32 лева.,  изцяло финансирани от ЕСФ.

Целите на проекта са осигуряването на подкрепа, чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания с услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Велинград, във връзка с разпространението на COVID-19.

За реализацията се осъществят два вида дейности, разпределени в направления, които посрещат нуждите на лицата от целевите групи на проекта.

Първи вид дейност „Патронажна грижа +“ по Направление I

Патронажната грижа се предоставя на 81 лица- възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Велинград и обхваща следните услуги:

  • предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора/медицински услуги, като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; оказване на помощ в дома за дребни социално-битови услуги/;
  • предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;
  • доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Дейностите  се предоставят от специализиран екип – медицински сестри, психолог, социални работници, снабдители и др. Създадени са нови 14 работни места на територията на община Велинград.

Заявки могат да се подават всеки работен ден на следните телефонни номера:

0887 10 20 56; 0885 89 81 83.

 

През досегашния период на изпълнението на дейността по проекта  (01.02.2021-досега по Направление I ) е подобрено качество на живот на 91 жители на общината, попадащи в целевите групи, сключени 14 трудови договори със специализиран екип за срок от 12 месеца.

 

По Направление II, в деветте социални услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Велинград са назначени още 11 лица на длъжност „дезинфектатор”, които осъществяват  регулярна дезинфекция на сградния фонд в описаните социални услуги, обезопасяване на помещенията,  обслужващи над 200 потребители, подобрено а качеството на живот на представителите на целевите групи на 343 лица, осигурени  са условия за защита и превенция разпространението на COVID-19 в социалните услуги, държавно делегирана дейност, закупени и доставени  са лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

%d bloggers like this: