40 пазарджишки общинари ще се обучават за секретарки и деловодители по съвместен проект с италианските общини Босио и Касаледжо Боиро

 40 пазарджишки общинари ще се обучават за секретарки и деловодители по съвместен проект с италианските общини Босио и Касаледжо Боиро
Изглежда, че примерът на беловските, велинградските и септемврийските им колеги се е оказал заразителен
В четвъртък ОбС ще гласува проект на споразумение за сътрудничество между Община Пазарджик и италианските общини Босио и Касаледжо Боиро. Споразумението е условие за кандидатстване с проект “Изграждане на канали за обмяна на добри практики с европейски партньори и продължаващо развитие на човешките ресурси в Община Пазарджик” по открита процедура за подбор по приоритетна ос "Управление на човешките ресурси", подприоритет „Транснационално и междурегионално сътрудничество" на ОП „Административен капацитет”. В реализирането на проекта ще вземат участие 40 служители от пазарджишката общинска администрация.
Сред основните дейности, залегнали в проектното предложение, са изработване на учебни помагала по професиите офис секретар и деловодител, обучение на служители по двете професии, провеждане на практически занятия за партньорите на територията на Община Пазарджик, стаж в партньорска община и др.

velingradnews

%d bloggers like this: